د السټون تجهیزات

د بیر او شراب او څښاک لپاره مسلکي
ویډیو

ویډیو

د جنان السټون تجهیزاتو شرکت

د جین السټون تجهیزاتو شرکت څخه د وینري تجهیزات

2500 لیتر شراب

د السټون بریوری پروژه

ASTE-200L brewhouse

د بیر د خړوبولو ټانک

د ASTE 1000L مایکرو بریوری تجهیزات